Αστική Διάσωση

Αστική Διάσωση

Ο τρίτος κύκλος Εκπαίδευσης αφορά την Αστική διάσωση (24 ώρες) που χωρίζεται σε: – Διάσωση σε εγκαταστάσεις (π.χ. σε περίπτωση σεισμού) _ 12 ώρες– Διάσωση σε τροχαίο _ 12 ώρες Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ανωτέρω χρησιμοποιείται εξοπλισμός, αντίστοιχος