Αστική Διάσωση

Ο τρίτος κύκλος Εκπαίδευσης αφορά την Αστική διάσωση (24 ώρες) που χωρίζεται σε:

– Διάσωση σε εγκαταστάσεις (π.χ. σε περίπτωση σεισμού) _ 12 ώρες
– Διάσωση σε τροχαίο _ 12 ώρες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ανωτέρω χρησιμοποιείται εξοπλισμός, αντίστοιχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΜΑΚ)

Αστική Διάσωση